a MENÜ
Általános szerződési és felhasználói feltételek

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Server Line Szolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Sellő u. 140.
Fióktelephely és Ügyfélszolgálati iroda (és egyben a panaszügyintézés helye): 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info (kukac) serverline.hu
Cégjegyzékszáma: 13-09-154514
Adószáma: 23829808-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltató telefonszáma: 06 1 210 7260
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-95078/2016. és NAIH-95079/2016.
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Telefon: +36 1 789 2 789
FAX: +36 1 789 3 789
E-mail: support [kukac] tarhely.eu
Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2016. február 23. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A QRSTAT.hu honlap szolgáltatásai

A QRSTAT.hu rendszere alapvetően három szolgáltatást kínál felhasználóinak:
- díjmentes „design” qr kód generálást és lekérést a felhasználó által megadott e-mail címre a felhasználói feltételek tudomásulvétele mellett.
- díjmentes dinamikus kód generálást és lekérést a felhasználó által megadott e-mail címre a felhasználói feltételek tudomásulvétele mellett.
- díjköteles dinamikus kód analitikai szolgáltatást, a rendszer által nyújtott lehetőségek és felhasználói feltételek tudomásulvétele mellett.

Díjmentes design QR kód generátor
Olyan qr-kód készítési felület, melyen a felhasználó a választható opciók alapján saját qr-kódot tud készíteni és annak lekérését kezdeményezni egy általa megadott e-mail címre. A díjmentes qr-kód generátor felület az üzemeltető által biztosított szolgáltatás, melyet felhasználó ellenszolgáltatás nélkül, szabadon igénybe vehet.

Díjmentes, dinamikus design QR kód generátor
A dinamikus kódok lényegi eleme egy ún. átirányítás, melyet a QRSTAT.hu szervere végez el miután a kódot leolvasó felhasználó a kódban tárolt adat megnyitását kezdeményezi. A dinamikus kód előnye, hogy adattartalma a kód kinézetének megváltozása nélkül változtatható, mindemellett pedig a kód megnyitását kezdeményező eszköz adatai a honlap marketing rendszerén belül megismerhetők.

Szolgáltató a „marketing rendszer” menüpont alatt ismerteti a megnyitáskor megszerezhető adatokat. Ezen adatok pontosságát szolgáltató teljes mértékben nem garantálhatja, tekintettel arra, hogy bizonyos mobileszközöknél és felhasználói szokások mellett a készülékek az adatszolgáltatást pontatlanul végzik el vagy megtagadják.

Díjköteles előfizetői marketing rendszer
Ezen szolgáltatás éves előfizetői díjhoz kötött és legfeljebb 8 db dinamikus kód elemzésére és változtatására ad lehetőséget. Összefoglalva egy olyan, a rendszerbe épített analitikai felület, mely a regisztrált felhasználó által generált dinamikus qr-kód arra alkalmas eszközzel történő leolvasásával és az abban található URL hivatkozás megnyitásával kapcsolatos kimutatásokat, elemzéseket és egyéb a rendszer által publikálható adatokat jelenít meg.

Regisztráció
A felhasználó által tudatosan végrehajtott művelet, melynek eredményeként hozzáférést kap a QRSTAT szolgáltatásainak használatához. A regisztráció csak a regisztrációs felületen bekért adatok megadásának eredményeként valamint a rendszer egyéb felhasználói műveletkérésének teljesítése esetén lehet sikeres.

Felhasználó a regisztrációs folyamat befejezésével tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendszer díjköteles szolgáltatását választja, egy esetleges, a felhasználó által kezdeményezett felmondás, illetve a szolgáltató általi szabályzat felhasználó általi megszegésén alapuló szolgáltatói felmondás és fióktörlés, megszűntetés esetén a befizetett díjat szolgáltatótól vissza nem követelheti és szolgáltató a befizetés összegét vissza nem téríti.

Díjköteles szolgáltatáson alapuló rendszer hozzáférés:
Amennyiben felhasználó díjköteles szolgáltatást választ, a hozzáférés aktiválása az előfizetés ellenértékének a szolgáltató bankszámláján történő jóváírásától, illetve ennek szolgáltató általi rendszer-adminisztrációja után következik be.
Díjköteles szolgáltatás ellenértékének befizetése online bankkártyás fizetéssel történhet.
A befizetett díjakról szolgáltató a törvényi előírásoknak megfelelően papír alapú számlát állít ki, és azt a felhasználó által az adminisztrációs felületen megadott vonatkozó címre küldi meg. A postaköltséget szolgáltató vállalja egy megadott magyarországi címre. Magyarországon kívüli postázási cím esetén a számla átvételéről felhasználó köteles gondoskodni a szolgáltatóval egyeztetett időpontban.

Fióktörlés, felmondás - a szolgáltatás biztosításának megszűntetése:
Felhasználó bármikor kezdeményezheti regisztrált felhasználói adatainak és fiókjának törlését az adminisztrációs felületen. Ezen művelet lezárulta után a fiók és adatai teljes mértékben megsemmisülnek és nem állíthatók vissza! Ennél fogva a törlést követően szolgáltatónak a továbbiakban nem áll módjában felhasználó adatait és a rendszerben tárolt adatait kezelni és nyilvántartani vagy kiszolgáltatni.

Előfizetéssel rendelkező felhasználó fiókjának és adatainak törlése
Az előfizetés egy évre szóló felhasználói jogosultsággal ruházza fel felhasználót. Az előfizetési idő lejártát követően felhasználó az előfizetést újabb egy évre hosszabbíthatja az érvényben lévő előfizetési díj megfizetése mellett.
Amennyiben szolgáltatóhoz hosszabbítási kezdeményezés és előfizetői díj befizetés nem érkezik a lejárati időn belül, úgy szolgáltató a fiókot „díjmentes felhasználói fiókká” minősíti vissza, melyből eredően a következők lesznek érvényben:
- A dinamikus qr kódok létrehozás szerinti, időrendi sorrend alapján törlődnek, kivéve az időben legrégebben létrehozott kódot.
- A törölt kódhoz kapcsolódó adatok visszaállíthatatlanul megsemmisülnek
- Felhasználó kötelezetté válik fiókjában havonta legalább egyszer belépni, ellenkező esetben fiókja és tárolt adatai törlésre kerülnek.

Regisztrált, de nem előfizető felhasználó kötelezettsége:
A rendszer díjmentes szolgáltatásait igénybe vevő és regisztrált felhasználó havonta legalább egyszer köteles belépni fiókjába. A belépés hiányában rendszerünk a fiókot és a tárolt adatokat is visszaállíthatatlanul törli!

Üzemeltető általi fiók- és adattörlés:
Amennyiben szolgáltató a regisztrációval vagy a rendszer használatával kapcsolatos felhasználói visszaélést, a rendszer működőképességének stabilitását vagy a felhasználás célján kívül eső befolyásolást észlel, a regisztrált adatokat és a hozzáférést azonnal - és esetleg figyelmeztetés, indoklás nélkül - törli.
Törli a fiókhozzáférést az esetben is, ha felhasználó általi demoralizációra törekvést vagy egyéb törvénysértő és a jó ízlést sértő, vagy a hatályos jogszabályokat és törvényeket sértő bárminemű műveletet észlel.
Felelősségi irányelvek, fenntartások, kötelezettségek, kizárások

Generált kódok lekérése, letöltése
A generált qr kódot a rendszer a felhasználó által megadott e-mail címre továbbítja. A kód rendszeren belüli letöltése a díjmentes hozzáférés keretében csak PNG formátumban lehetésges.
Vektoros (SVG) formátumban csak a rendszer előfizetői tölthetik le a generált kódjukat.

Az e-mail küldő szerverek hibájából adódóan meg nem érkezett, vagy esetleges idő-késések miatt késve érkező kódok-, illetve felhasználói levélkiszolgáló-elutasítás bekövetkezéséért szolgáltató nem vállal felelősséget.

Tudnivaló a vektoros kódról:
A vektoros kódok - amennyiben csak háttér és kódszínt tartalmaznak - tetszés szerint nagyíthatók, ugyanis a kódot alkotó négyzetek vektoros alakzatokból állnak, így a minőségromlás elkerülhető még akár óriásplakát méretben is. Ha azonban a kódba pixelekből felépülő képet vagy logót helyez el a felhasználó, a nagyítás során ezek minőségromlást szenvedhetnek el. A képek ugyanis pixelpontokból épülnek fel, így a vektoros ábrákkal ellentétben a nagyítás során a felbontásuk csökkenni fog.
A vektoros kódot COREL DRAW vagy ADOBE ILLUSTRATOR programban javasoljuk a lekérés után feldolgozni, alakítani.

További tájékoztatás, hírlevél és adatkezelés:
Felhasználó a rendszer használatával elfogadja, hogy a megadott e-mail címére üzemeltető további tájékoztatást vagy akár reklámot is tartalmazó hírlevelet küldjön, melyet a későbbiekben következmény nélkül lemondhat.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a honlapon vagy a rendszerben generált qr-kódokat és azok tartalmát minőségbiztosítási és üzletpolitikai okokból tárolja, valamint kijelenti, hogy a tudomására jutott felhasználói interakciókat és adatokat harmadik félnek át nem adja. Szolgáltató a felhasználói adatok védelme érdekében a lejjebb olvasható adatvédelmi nyilatkozatban leírtakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

QR kód adattartalmára és vektoros felhasználásra vonatkozó feltételek, irányelvek
A felhasználó által generált kódok tartalmáért és a felhasználásukból eredő nyomtatási, közzétételi vagy minőségi hiba okozta kárért üzemeltető nem vállal felelősséget. A generált kódok ellenőrzése és a kódok közzétételéből eredő funkcionális használhatóságának ellenőrzése felhasználó feladata és kötelessége valamint felelőssége.

Szolgáltató nem tudja garantálni azt, hogy a vektoros (SVG) kódformátum design elemei minden esetben hibátlanul legyenek megnyithatóak erre alkalmas programban. Ennek oka a beépített logó és képi elemek felbontása, a háttér és kódszín-átmenet komplex leképezése, valamint a felhasználó által használt megnyitó szoftver hiányossága is lehet.

Rendelkezésre állási idő valamint szolgáltatás kiesésből adódó felelősségvállalás
Szolgáltató regisztrált tag számára 0-tól 24 óráig történő hozzáférést biztosít fiókjához. A rendelkezésre állás egy naptári éven belül legfeljebb az év 1%-ának megfelelő időtartamra szüneteltethető. Ezen időn belül szolgáltató az elmulasztott mérési adatokért nem tartozik felelősséggel.
Amennyiben bizonyíthatóan a szolgáltató általi felelőtlenség következtében mérési hiba, adatvesztés vagy egyéb, a felhasználó számára anyagi- vagy erkölcsi kárként értékelhető esemény következne be, szolgáltató csak a felhasználó által befizetett, aktuális hozzáférési idő díjáig vállal felelősséget és téríti meg időarányosan a felhasználó által befizetett díjat.
Díjmentes hozzáférés felhasználó általi választása esetén a fenti – felhasználó számára károsnak minősíthető – bármely eseményért szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Felhasználói interakció vagy biztonsági teendők elmulasztásából eredő következmények felelősségi elvei
Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha felhasználó hozzáférése vagy adatainak törlése felhasználói jóhiszeműség vagy felelőtlenség során következik be.
Felhasználónak a hozzáférés biztonsága érdekében kötelessége saját számítógép rendszerét a nem kívánt támadásoktól és egyéb, az adatait veszélyeztető külső cselekményektől megvédeni.
Felhasználó köteles az általa vállalt díjakat szolgáltatónak megfizetni és az általa generált QR-kódokat használat előtt ellenőrizni.
A felhasználó által hibásan generált qr-kód okozta mérési eredményekért vagy károkért szolgáltató nem vállal felelősséget.

Kiszolgáltatottságból eredő, kártevési szándékon alapuló és "wismajor" eredményeként bekövetkező üzemeltetői felelősség kizárása
A qrstat.hu a mérési adatok begyűjtéséhez és a felhasználó által generált vagy a rendszer által generált qr-kódok elkészítéséhez (generálásához) egyéb szolgáltatók alkalmazásait és szerver-erőforrásait is segítségül hívja.
Üzemeltető kijelenti, hogy a hatáskörén kívül eső, a qr-kódok generálásához és a mérési adatokhoz szükséges információkat és adatokat szolgáltató alkalmazások és szolgáltatók megszűnése, üzemszünete, adat-megtagadása vagy téves információi esetén az ezekből vagy ezek valamelyikéből eredő, felhasználónak okozott anyagi vagy erkölcsi kárért a felelősséget nem vállalja.
Szolgáltató nem vállal felelősséget felhasználó felé ún. "vismajor" esetek bekövetkeztekor, illetve tudatos, a rendszer felé irányuló támadásokból eredő adatvesztésért.
PANASZKEZELÉS RENDJE

Cégünk célja, hogy a felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

SZERZŐI JOGOK

Miután weboldalak szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A weboldalakról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A weboldalak neve szerzői jogi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.serverline.hu/adatvedelem.htm

A HONLAPRÓL KIMUTATÓ LINKEKRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉGI IRÁNYELVEK

A honlapon szereplő és arról elnavigáló link-hivatkozások aktuális tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A törvényellenes, obszcén és demoralizáló tartalmak megjelentetésétől üzemeltető elzárkózik, ám ezek ellenőrzése üzemeltető részéről nem elvárható és technikailag nem teljesíthető.

Szolgáltató kijelenti, hogy a kimenő linkek létrehozásakor a hivatkozott honlapokon semmilyen illegális tartalmat nem észlelt. Amennyiben a kimenő link létrehozása után a hivatkozott tartalom megváltozott, azért üzemeltető nem vállal és nem is vállalhat felelősséget.

Kiskunlacháza, 2016. február 23.
QR kód használat - QR marketing

Qr-kód készítés - mobilkód generátor. QR-kód generálás gyorsan és egyszerűen!

Üzemeltető: Server Line Kft. - © Minden jog fenntartva!