Általános szerződési és felhasználói feltételek

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Server Line Szolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Sellő u. 140.
Fióktelephely és Ügyfélszolgálati iroda (és egyben a panaszügyintézés helye): 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 3.
Telefon: +36 1 210 7260
A szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info (kukac) serverline.hu
Cégjegyzékszáma: 13-09-154514
Adószáma: 23829808-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltató telefonszáma: 06 1 210 7260
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-95078/2016. és NAIH-95079/2016.
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Telefon: +36 1 789 2 789
FAX: +36 1 789 3 789
E-mail: support [kukac] tarhely.eu
Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2016. február 23. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A QRSTAT.hu honlap szolgáltatása:

Díjmentes QR kód generátor
Olyan qr-kód készítési felület, melyen a felhasználó a választható opciók alapján saját qr-kódot tud készíteni és annak lekérését kezdeményezni egy általa megadott e-mail címre. A díjmentes qr-kód generátor felület az üzemeltető által biztosított szolgáltatás, melyet felhasználó ellenszolgáltatás nélkül, szabadon igénybe vehet.
Felelősségi irányelvek, fenntartások, kötelezettségek, kizárások

Generált kódok lekérése, letöltése
A generált qr kódot a rendszer a felhasználó által megadott e-mail címre továbbítja.
Az e-mail küldő szerverek hibájából adódóan meg nem érkezett, vagy esetleges idő-késések miatt késve érkező kódok-, illetve felhasználói levélkiszolgáló-elutasítás bekövetkezéséért szolgáltató nem vállal felelősséget.

További tájékoztatás, hírlevél és adatkezelés:
Felhasználó a rendszer használatával elfogadja és a kód lekérésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy üzemeltető az e-mailben elküldött qr-kód mellett egyéb marketing- vagy reklám célú üzenetet is továbbíthat.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a honlapon vagy a rendszerben generált qr-kódokat és azok tartalmát minőségbiztosítási és üzletpolitikai okokból tárolja, valamint kijelenti, hogy a tudomására jutott felhasználói interakciókat és adatokat harmadik félnek át nem adja. Szolgáltató a felhasználói adatok védelme érdekében a lejjebb olvasható adatvédelmi nyilatkozatban leírtakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

QR kód adattartalmára és felhasználásra vonatkozó feltételek, irányelvek
A felhasználó által generált kódok tartalmáért és a felhasználásukból eredő nyomtatási, közzétételi vagy minőségi hiba okozta kárért üzemeltető nem vállal felelősséget. A generált kódok ellenőrzése és a kódok közzétételéből eredő funkcionális használhatóságának ellenőrzése felhasználó feladata és kötelessége valamint felelőssége.

Szolgáltató nem tudja garantálni azt, hogy a vektoros (SVG) kódformátum design elemei minden esetben hibátlanul legyenek megnyithatóak erre alkalmas programban.
PANASZKEZELÉS RENDJE

Cégünk célja, hogy a felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van, úgy azt a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetősége szerint orvosolja. Írásbeli panaszt a szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

SZERZŐI JOGOK

Miután weboldalak szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A weboldalakról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A weboldalak neve szerzői jogi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és SZABÁLYZAT


A Server Line Kft. jelen adatkezelési tájékoztatójának célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett honlapra (weboldalra) látogatókat illetve ott regisztrálókat („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja továbbá, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről azon érdeklődőket, ügyfeleket („Érintett”), akik közvetlenül telefonon, e-mailben, vagy a 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 3. cím alatt található ügyfélszolgálaton veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatásait.

Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján közzéteszi, valamint bárki számára hozzáférhető, arról másolat kérhető az Adatkezelő 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 3. cím alatt található ügyfélszolgálatán.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;


1. Az adatkezelő adatai

Név: Server Line Szolgáltató Kft.
Székhely: 2340 Kiskunlacháza, Sellő u. 140.
Fióktelep: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 3.
Cégjegyzékszám: 13-09-154514
Adószám: 23829808-2-13
Képviseli: Gerlich Zsolt ügyvezető
Telefon: 06 1 210 7260
Email cím: marketing@serverline.hu


2. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

a. Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Telefon: 06 1 789 2789
E-mail: support@tarhely.eu
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.

A tárhely-szolgáltató által hozzáférhető személyes adatokat a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza.

b. Az Adatkezelő az általa alkalmazott programok, rendszerek telepítésére és karbantartására megbízott rendszergazdákat alkalmaz.


3. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük

• Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
• az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)


4. Adatkezelés alapelvei

4.1. Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság
Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

4.2. Célhoz kötöttség
Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

4.3. Adattakarékosság
Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

4.4. Pontosság
Az Érintettek felelnek azért, hogy a honlapon megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Mindemellett az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.

Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, úgy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

4.5. Korlátozott tárolhatóság
Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

4.6. Adatbiztonság
Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Ennek körében a számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói illetve az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

A fentiektől függetlenül azonban az Érintett tartozik felelősséggel a regisztrációt követően saját fiókjáért, és az azzal illetve abban végrehajtott összes műveletért, így többek között a Érintett nevéhez tartozó jelszavának megfelelő szintű védelméért, illetve annak más harmadik személy részére történő kiadásáért.


5. A GDPR 13. cikke alapján az alábbi áttekinthető táblázatban tájékoztatjuk az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köréről adatkezelési célonként, jogalaponként, továbbá tájékoztatjuk az adatok megismerésére jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról:

Adatkezelési célok: regisztráció ügyfél-account létrehozása céljából
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Érintettek kategóriái: regisztráló ügyfelek
Kezelt adatok köre: E-mail cím, jelszó
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség
Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig
Adat-továbbítás: tárhely-szolgáltató, rendszergazda
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem tud regisztrálni a honlapon

Adatkezelési célok: számviteli bizonylat kiállítása
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges* - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
Érintettek kategóriái: megrendelést leadó ügyfelek
Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím (megye, településnév, irányítószám, utcanév, házszám, emelet, ajtó, csengő), fizetési mód, kiállítás, teljesítés, fizetés dátuma, termék neve, termékek nettó és bruttó ára, megrendelés végösszege
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, ügyfélszolgálat
Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év
Adat-továbbítás: könyvelő, tárhely-szolgáltató, MiniCRM, rendszergazda
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem tud névre szóló számlát kapni.

Adatkezelési célok: megrendelés teljesítése, kiszállítás
Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Érintettek kategóriái: megrendelést leadó ügyfelek
Kezelt adatok köre: megrendelő neve, szállítási címe (megye, településnév, irányítószám, utcanév, házszám, emelet, ajtó, csengő), e-mail címe, telefonszáma, egyéb megjegyzések a megrendeléssel kapcsolatban, fizetés, és átvétel módja
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, ügyfélszolgálat, termelési, értékesítési részleg
Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítését követő 5 év
Adat-továbbítás: tárhely-szolgáltató, futárcég, MiniCRM, rendszergazda
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem tud megrendelést leadni

Adatkezelési célok: kapcsolattartás a megrendelés teljesítése érdekében
Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Érintettek kategóriái: megrendelést leadó ügyfelek
Kezelt adatok köre: kapcsolattartó neve, E-mail címe, telefonszáma
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, ügyfélszolgálat
Adatkezelés időtartama: szerződés teljesítését követően törlésre kerülnek (kivéve, ha a kapcsolattartói adatok kezeléséhez a kapcsolattartó hozzájárult)
Adat-továbbítás: tárhely-szolgáltató, MiniCRM, rendszergazda
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem tud megrendelést leadni

Adatkezelési célok: kapcsolattartó személyek nyilvántartása szerződéses partnerek esetében
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Érintettek kategóriái: megrendelést leadó ügyfelek
Kezelt adatok köre: kapcsolattartó neve, E-mail címe, telefonszáma
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, ügyfélszolgálat
Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig
Adat-továbbítás: tárhely-szolgáltató, MiniCRM, rendszergazda
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Adatkezelő az Érintettel nem tud kapcsolatot tartani a jövőbeni megrendelések, szolgáltatások teljesítése érdekében.

Adatkezelési célok: hírlevél küldés
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Érintettek kategóriái: hírlevél küldéshez hozzájáruló ügyfelek
Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, marketing részleg
Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig
Adat-továbbítás: tárhely-szolgáltató, MiniCRM, rendszergazda
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem kap hírlevelet, az aktuális kedvezményekről, akciókról, újonnan bevezetett termékekről

Adatkezelési célok: telemarketing, marketing célú kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Érintettek kategóriái: telemarketinghez hozzájáruló ügyfelek
Kezelt adatok köre: név, telefonszám
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, marketing részleg
Adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Adat-továbbítás: MiniCRM, rendszergazda
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem kap telefonos tájékoztatást az aktuális kedvezményekről, akciókról, újonnan bevezetett termékekről

Adatkezelési célok: panaszkezelés, szavatossági igények kivizsgálása
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges** - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
Érintettek kategóriái: panaszt előterjesztő ügyfelek
Kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása illetve visszavét esetén a termék adatai
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, ügyfélszolgálat
Adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év
Adat-továbbítás: nincs adattovábbítás
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait

Adatkezelési célok: tájékoztatás, feltett kérdés megválaszolása
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Érintettek kategóriái: üzenetet küldő ügyfelek
Kezelt adatok köre: név, E-mail cím, üzenet tartalma
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül: vezetőség, ügyfélszolgálat
Adatkezelés időtartama: a kommunikáció befejezését követő 30 napon belül az üzenetek törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll)
Adat-továbbítás: nincs adattovábbítás
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem tud kérdést feltenni e-mailben

* az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 9. § e), 77. § (1) bekezdés, Számv. tv.169. § (2) bekezdése
** a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).

Figyelem! Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a hozzájárulását a Honlapon „checkbox” kipipálásával adhatja meg a személyes adatainak megadásakor, adatkezelési célonként (pl: Regisztrációnál, Megrendelésnél). Amennyiben a személyes adatok megadása nem a Honlapon keresztül történik, külön nyilatkozatban adhatja meg hozzájárulását e-mailben, vagy papír alapon. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben e-mailben első alkalommal veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, tájékoztatást, információt kér a megrendelést megelőzően a termékkel, illetőleg az Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatban, az Adatkezelő az e-mailben szereplő személyes adatait megismeri. Tájékoztatjuk, hogy az adatai kezeléshez ez esetben az üzenet megküldésével hozzájárul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását jelen Tájékoztató 9. pontjában foglaltak szerint bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 7.3. pont). A preambulumban foglalt meghatározások alapján jelen Adatkezelési tájékoztató - a 3. pontban felsorolt jogszabályokkal összhangban - természetes személyek személyes adatait részesíti védelemben, tekintettel arra, hogy egyéni vállalkozók, gazdálkodó illetve civil szervezetek adatai bárki számára elérhetőek, közhiteles nyilvántartások (cégjegyzék, egyéni vállalkozók nyilvántartása, civil szervezetek nyilvántartása) tartalmazzák. Ebből következően egyéni vállalkozók, gazdálkodó illetve civil szervezetek közhiteles nyilvántartásban szereplő adatainak kezeléséhez hozzájárulás nem szükséges.

6. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.

A Honlap használata során az Adatkezelő által alkalmazott sütik:

Süti neve: pop_up
Ki helyezi el: üzemeltető= serverline.hu
Milyen adatokhoz fér hozzá: látogató anonim (névtelen) azonosítása, megjelölése egy jelentéssel nem bíró számmal
Élettartama: 365 nap
Funkció: a látogató anonim azonosítása

Süti neve: pop_up_fe
Ki helyezi el: üzemeltető= serverline.hu
Milyen adatokhoz fér hozzá: látogató anonim (névtelen) azonosítása, megjelölése egy jelentéssel nem bíró számmal
Élettartama: 1 óra
Funkció: a látogató anonim azonosítása

Süti neve: webgalamb6
Ki helyezi el: külső szolgáltató = webgalamb
Milyen adatokhoz fér hozzá: látogató anonim azonosítása
Élettartama: amikor a böngészési programfolyamat véget ér
Funkció: hírlevélre feliratkozási lehetőség biztosítása

Süti neve: cookieconsent_status
Ki helyezi el: külső szolgáltató = http://silktide.com/cookieconsent
Milyen adatokhoz fér hozzá: látogató anonim azonosítása
Élettartama: 1 év
Funkció: cookie használatának elfogadása

Süti neve: ssupp.chatid, ssupp.opened, ssupp.vid
Ki helyezi el: külső szolgáltató = www.smartsuppchat.com
Milyen adatokhoz fér hozzá: a chatprogram felismeri a felhasználó helyadatait, a böngésző típusát, a használt operációs rendszert, az IP címet, valamint, hogy hány alkalommal járt már az oldalon látogatóként, és ezen adatokat visszaadja az Adatkezelőnek
Élettartama: amikor a böngészési programfolyamat véget ér
Funkció: chatablak funkcionalitását biztosítja

Süti neve: optiMonkClient, optiMonkSession
Ki helyezi el: külső szolgáltató = optimonk.hu
Milyen adatokhoz fér hozzá: kampány id, első látogatás időpontja, utolsó látogatás időpontja, oldal megtekintések száma, variáció id, kampány státusza, hányszor jelent már meg az adott kampány a látogatónak, session id: adott látogató munkamenete
Élettartama: 2022.
Funkció: popup reklámok (egyedi ajánlatok) szolgáltatása a honlap látogatóinak

Süti neve: _hjIncludedInSample
Ki helyezi el: külső szolgáltató = https://www.hotjar.com/
Milyen adatokhoz fér hozzá: hőtérképes látogatói viselkedéselemzés anonim adatokkal
Élettartama: amikor a böngészési programfolyamat véget ér
Funkció: monitorozó, online szolgáltatás. Felvételeket készít a látogatok honlapon történő tevékenységéről

Süti neve: _ga
Ki helyezi el: külső szolgáltató = Google Analytics
Milyen adatokhoz fér hozzá: az oldalmegjelenítéshez szükséges stíluselemekhez
Élettartama: 2 év
Funkció: a felhasználók megkülönböztetésére szolgál (Google Analytics)

Google Analytics
Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/.

Google Remarketing
Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Facebook Remarketing
Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

A fenti sütik alkalmazásának célja az oldallátogatottság mérése, forgalmi analitikai készítése anonimizált látogatottsági adatok gyűjtésével. Ezek az adatok alapján az Érintett sem közvetlen, sem közvetett módon nem azonosítható.

A fenti sütik alkalmazására a Honlap első látogatása során felugró oldalsáv figyelmezteti. Az erről kapott tájékoztatást a „Rendben” gomb megadásával fogadhatja el. A tájékoztatás elfogadásának hiánya a Honlap látogatását nem akadályozza.
A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

7. Az értintettek jogai

7.1. Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataik kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, panasz benyújtás jogáról az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.
Adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja az Érintett részére. Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő jogosult költségtérítést kérni (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap).
A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 9. pont tartalmazza.
A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

7.2. Helyesbítéshez való jog
Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.
A személyes adatok helyesbítése iránti kérelmet Regisztrált felhasználók esetében a regisztráció során létrehozott fiókban történő adatmódosítással (Adatfrissítés menüpont), egyébiránt pedig a 7. pontban foglaltak szerint kell előterjeszteni.
A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül a kérelem jogosságát megvizsgálja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.

7.3. Törléshez való jog
Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

• az adatkezelés jogellenes;
• az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
• az adatkezelés célja megszűnt;
• azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét.
Mindemellett Adatkezelő a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a Felhasználó törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben a Felhasználó adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.
A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

7.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton).
A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

7.6. Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén).
Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 9. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

8. Jogorvoslati lehetőségek
Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

9. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:
Email: info@serverline.hu
Postai cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 3.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.
Írásbeli értesítést az Adatkezelő kizárólag a kérelem elutasítása esetén küld az Érintettnek, kivéve 7.1. pontban foglalt kérelmek.
Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

10. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 9. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

11. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása
Az Érintettek a Honlap használatával jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.
Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.


12. Állásajánlatra jelentkezők adatainak kezelése

Adatkezelés célja: leendő munkavállaló kiválasztása, állásinterjú megszervezése.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Az Érintett az önéletrajz beküldésekor külön nyilatkozatban adja meg a hozzájárulását, melynek szükségességére az Adatkezelő az álláshirdetés szövegében hívja fel az Érintett figyelmét. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az önéletrajz beküldésével nem járul hozzá az adatai kezeléséhez, az Adatkezelő a beküldött jelentkezését nem tudja figyelembe venni, az önéletrajz azonnal törlésre kerül.
Érintettek kategóriái: álláspályázatra jelentkezők
Kezelt adatok köre: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, pályázó által megadott egyéb kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím), fénykép, képzettségi adatok, szakmai tapasztalat
Ki férhet hozzá az adatokhoz a munkáltatónál? Ügyvezető
Adattovábbítás nem történik harmadik személyek felé.
Adatkezelés időtartama: kiválasztási folyamat lezárásáig
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: nem tud álláspályázatra jelentkezni az Érintett.

Hatályos: 2018. május 25-től.

ÁSZF és adatvédelem
Elkészültél? Gyere és nézd meg nyomdánk milyen marketingeszközöket kínál QR kódod számára!
névjegykártya készítés
Névjegy és cégkártya
szórólap készítés
Szórólap, flyer
céges mappa készítés
Mappa - dosszié
boríték nyomtatás
Céges boríték
prospektus, brosúra nyomtatás
Prospektus - brosúra
jegyzettömb készítés
Jegyzettömb
öntapadó matrica, címke nyomtatás
Matrica, címke
utalvány, kupon nyomtatás
Kupon, ajándékutalvány
plakát és display nyomtatás
Plakát, display
könyv nyomtatás
Könyv, katalógus
éttermi nyomtatványok
Étlap - itallap
meghívó nyomtatás
Meghívó, oklevél
falinaptár készítés
Falinaptár
asztalinaptár készítés
Asztali naptár
speditőr naptár készítés
Speditőr naptár
asztali könyöklő naptár készítés
Könyöklő naptár